Smitsom sygdom i sognet

 

PS HUSK DET ER SKREVET I DEN FORM SOM DET STÅR I PRODUKOLLDEN 

Aar 1843 den 9 de  Febuari blev afholdt et extraeordinært Møde

Af Fodbye Sogneforstanderskab i Anledning af Herredsfogeden

hr Cancellieraad Leunings Skrivelse til Formanden af 8 de

denes saaledes :

” Sorøe Amtmandskab har under 5t dennes tilskrevet mig

Saaledes:

Ved herhos at fremsende en fra Landphysikur Dr med.

Høegte - Guldberg indgiven beretning af 3de dm. om

En hos Gaardmand Hans Jensen Skraverup udbrudt

Smitsom Sygdom maa jeg tjenstlig anmode Hr Cancellie

Raaden om behageligen uopholdelig at ville sammtræde med

vedkommende Sogneforstanderskabs og drstrictlæge, der er

paalagt at tage de smitsom Sygdom angrebne  Patienter

under Cuur for offentlig Regning, for at overveien hvilke

Foranstaltninger der fra det Offentliges Side kunne være at

foretage til Sygdommens Standsning, hvor nest jeg for-

venter mig, med Bilagets Tilbagesendelse meddelt Under-

retning om Forhandlingernes, og maatte i

de Foranstantninger som af hr Cancelliraaden

befinders øieblikkelig fornøden strax iværksættes , uden at

oppelie Forhandlingernes Udfald eller nævnes Ordre

fra Amtet”

Paa grund heraf anmodes: denes Velædelhed som formand

for Fodbye Sogneforstanderskab, at ville beramme et

extraordinert Møde for Sognefoged Niels Hansen i

Fodbye i morgen Torsdagen den 9de dennes Formiddag

Kl. 11. hvor jeg da skal give Møde for at det Fornødne

i fornævnte Henseende kan blive afhandlet.-

                    Førsløv den 8 Febr 1843      Leuning-

Da Sogneraadet Medlemmer var mødt med Undtagelse

af Proprietair Lund, som med sygdom er forhindret og

Sogneforstander Hans Jensen i Skraverup, som er den Par-

gjældende i hvis gaard den anmeldte smitsomme Sygdom

finder Sted, Ligesom herredsfogden Hr. Cancelliraad Leuning

og distriitslægen  Regimentchirug  Castenhcold mødte

som fandtes efter  Sogneraadets overlæg mod distrietslægen

ingen Anledning til for tiden at foranstaltes nogen

spærring af det sted nemlig Hans Jensens gaard i

Skraverup, da det i almindelighed viser sig at saadan

Spæring sjælden opfylder hensigten , men at derimod

Sogneorstanderskabet ville paalægge Byene og Sognets

Beboere at afholde sig fra den Gaard, hvori de af Syg-

dommen angrebne Patienter befinder sig.- Mod hensyn til

Sygdommens beskaffenhed, som af distrietsslægen  ved erklæredes

for Typheus Feber, men for øvrigt ikke af nogen foru-

noligende Egenskab, anseers dette for det --- tilstrækkelig

og blev det især paalagt Sogneforstander Hans Jensen i

Stenbæksholm og Poul Larsen i Bistrup at vaage over

at alt Samqvern med det smittede sted. Med saavidt umuligt af ophæve og øieblikkelig

gjøre Anmeldelse saaframt der noget andet Sted enten

i Skraverup bye eller nærmeste Omegn skulde yttre

sig Sygdom som kunde ansees af samme Beskaffenhed,

som den hvoraf de onmeldte Patientns var amgrebne.-

Endvidere blev ved dette mødeafhandlet angaande

Forsørgelse med Huuslige til at Fruentimmer med

et uægte barn, som fra Førsøv Sogn er ankommen hertil

Sognet, hvor hun følger Amtets Skrivelse af 2. d Feb d.a.

skal være forsørgelsesberetiget barn tiget, hvorom det Fornødne blev

tilført fattigvæsnets forhandlingsprotoiol, hvortil

herved henvises.------

Saaledes blev dette Møde sluttet og af de Tilstædeværende

Underskrevet. ---------    datum at Supra

                                              Shmidt     Klausen         H. Lund

              Pouel Larsen   N Hansen

                         #             #                      #

Aar 1843 Tiesdagen den 4 de April blev efter foregaaende

bekjendtgørelse forsamtlige Forstandere som tillige var

communiceret Politimesteren Hr Caniallieraad Leuning

afholde et ordinairt Møde af  Fodbye Sogneraad

i Skolen  i Fodbye, hvor følgende Sager afhandledes:

Formanden bekjendtgjorde Sogneraadet at samme ved

Amtet Skrivelse af 9 de f. m. paa Grund af Regimente

chiueg a- Castenscholde beretning angaaende at en Enke i

Fodbye ved navn Mette pedersdatterskulde lide af gamle

syphilitiske Tilfælde i Halsen og paa Tungen, var anmodes

om snarest mugligt at ville foranstalte dette Fruentimmer

transpoteret til og afleveretpaa Sorøe Amts Sygehus,

hvor hun vilde vorde tagen under Cuur foroffentlig Reg-

ning, samt at hun maate medbringe de reglemteerede

Klædningsstykker, da Sammen modsat Tilfælde vilde vorde

anskaffed paa Forsøggelsescommunes regning Ifølge heraf

er bemeldte Mette Pedersdatter ved tilssagt Sveise den 13

Martz d. a. transporteret til og afleveret paa Sorøe Amts-

Sygehus og da hun selv hvad og medtog de vaglemmte-

ned Klædningstykker, saa vil Communen i denhenseende

ikke graade i nogen Udgivt,-

Ligeledes bekjendsgjorte Formanden de øvrige Forstandere

det kongelige Danske Ciuiulles Ciruluierskrivelse af 23d

Februæri d.A. som er Sogneraadet Communiceret ved hr

Cancellieraad Leuning Skrivelse af 13 Martz, hvorefter

det af Sogneforstandere forventes, at de ville benytte

denne hederlige Skrivelse og Indflydelse paa de øvrige

Sognebeboere til at vise Politiet kraftig  Bistandi

Henseende til at sætte Grænser for det Uvæsen, som paa

adskillige Steder i landet med ulovlig Brændevinesbran-

den eller saakaldte Smugbrændvien.—