Udpluk fra Sogneprotokollen 1842

Aar 1842 den 3de. Febeuar holdt Forstanderskabet for Fodby

Sogn et ordinært Møde, hvor følgende Poster blev af-

handlede:

1 blev aftalt hvorledes de Byrder, som forhen har påhvilet

Fattigforstanderne og Skoleforstanderne skulle fordeles. og hvem der var ansvarlig for hvilke skoler.

pastor Shmidt fremlage regnskabet for fattigvæsnet.

Aar 1842 den 11 te April afholdt Fodby Sogneforstanderskab et

ordinæirt Møde i Fodby Skole, med hvilket Møde Hr Can-

cillieraad Herredsfoged Leuning var overværende og hvor

følgende Sager blev afhandlede:

1 blev taget under overvejelse hvilke Veje i Sognet der

skulde anses for Biveje og altså ifølge Anordningen af 13 de.

Aug. 1841. Står under Sogneforstanderskabets Opsyn i forening

med politimesteren, samt at bestemme hvilke af Bivejene

der i indværende Aar skulde nyde Grundforbedring og

hvilke der for det første kun skulle simpelt repareres.

Det blev efter Opfordring af Politimesteren medtaget at

samtlige Sognestandere vilde hver i sin nærmeste Kreds

påtager sig at have opsyn med at ingen utilladelige

Gilder finder Sted, så som de såkaldte Kærstegilder, hvor

adskillige Ting egentlig bortspilles ved Hasardspil, og at

at andre Gilder, som de unge Mennesker undertiden

afholde ikke sker for hyppig og i al fald ikke uden

Tilladelse, og at enhver Sognestander, som kunde blive

Vidende om at noget sådant Gilde finder Sted uden er-

hvervet Tilladelse fra Politimesteren, derom uopholdelig

Vilde gjøre Anmeldese.-

Angående det undertiden Stedfindende Betlerie, især af

Børn fra Næstved by Lille Næstved, vedtager i Mødet at

Sognestanderne Såvidt mugligt vilde Stræbe at bidrage

til sammens  Afbeffalse, med hver især ikke at give

noget til sådanne Tiggere, og fogsåvidt Betlerie

kunde finde sted af arbejdsføre Folk eller omløbende

Gårdmændssvende, da at anholde dem og lade dem

transpotere til Politimesteren.-